Bài 6: Tiếp cận sâu hơn, hiểu rõ hơn về CSS

Bài 6: Tiếp cận sâu hơn, hiểu rõ hơn về CSS

Ở bài này mình sẽ giới thiệu sâu hơn, để các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng CSS. Sau bài này, mình tin rằng, bạn sẽ đủ kiến thức để biết cách sử dụng CSS linh hoạt hơn cùng với HTML...

Bài 5: Tiếp cận sâu hơn, hiểu rõ hơn về HTML

Bài 5: Tiếp cận sâu hơn, hiểu rõ hơn về HTML

Để bắt đầu xây dựng trang web, bạn cần hiểu một chút về việc nên dùng các phần tử nào để thể hiện các loại nội dung khác nhau trong HTML. Và mỗi phần tử như vậy nó có ý nghĩa nghư thế nào về mặt ngữ nghĩa.