Cách gộp nhiều commit thành một với git rebase

Cách gộp nhiều commit thành một với git rebase

Khi bạn làm việc với những tính năng nào đó trong dự án, chắc chắn bạn sẽ tạo ra nhiều commit khác nhau, không liên tục trong lịch sử git, Sẽ thuận tiện hơn rất nhiều nếu các bạn biết cách để gộp tất cả các commit của tính năng đó thành một commit duy nhất.